VOLEBNÍ PROGRAM

Rozvoj města

 •  Obnova veřejného prostoru

Nestačí veřejný prostor pouze udržovat. Každá investice do úprav našeho města musí být v souladu se současnými trendy. Myslet musíme i do budoucna na využití a účelnost. Dále je ve městě  zapotřebí řešit dlouhodobý nedostatek parkovacích míst. Chceme také podpořit obnovu cest v zahrádkářských koloniích a cest v lokalitách garáží. 

 • Obnova po tornádu

V dalším volebním období bychom rádi pokračovali v obnově veřejného prostoru po tornádu. Důležitá je pro nás jak spolupráce s občany (komunitní výsadby, spolupráce na definování zadání pro studie), tak pokračování v realizacích projektů se soukromými nadacemi a firmami.

 • Cyklotrasy a cykloturistika

Hodonín je důležitou křižovatkou páteřních cyklotras jižní Moravy. Chceme pokračovat v budování a napojení cyklostezek na okolní obce (Rohatec, Ratíškovice – od autoservisu přes lokalitu Pánova). 

 • Stavební fond

Budeme usilovat o revize stavebního fondu s důrazem na podporu oprav domů s historickým kontextem nebo statické zajištění budov v oblasti Bažantnice formou navýšení dotací. 

 • Nová zahrádkářská lokalita

Zájem o zahrádky v Hodoníně je obrovský. Proto chceme vytvořit novou zahrádkářskou lokalitu pro vás, pro naše občany.

 • Dejme řád ulicím města

Budeme se snažit prosadit tzv. manuál veřejného prostoru, který stanovuje podmínky a principy spolupráce veřejného a soukromého sektoru pro zajištění veřejné infrastruktury, tj. veřejná prostranství, občanskou vybavenost a dopravní a technickou infrastrukturu.

 Jsme před dokončením přípravy veřejné vyhlášky, která definuje správnou míru reklamy v ulicích našeho města.

 

Město pro bydlení

 • Bytová výstavba v Hodoníně

Podpoříme co nejvíce bydlení v lokalitách, kde je to možné. Už nyní máme studie na bytové domy na ul. Patočkova a Horní Plesová, které bychom rádi dovedli k realizaci, a studie plochy pro výstavbu ve Velkých Kasárnách.

 • S-Centrum

Naší prioritou zůstává, aby JMK obnovil sociální služby centra v plném rozsahu. V případě, že bude nutná jiná varianta, budeme se snažit získat budovu i přilehlé prostory do svého vlastnictví a využít je zejména na bydlení (byty pro seniory, mladé rodiny, pozemky pro bytové domy nebo individuální bydlení).

 

Město pro všechny

 • Péče o seniory

Podporujeme a rozšiřujeme prostory pro scházení seniorů a jejich aktivit. Chceme, aby měli senioři důstojné zázemí a cítili se v našem městě bezpečně a komfortně. 

 • Kvalita školství

Prioritou je i nadále rozvoj školských a vzdělávacích zařízení a jejich modernizace. Dále se soustřeďujeme na pomoc a adaptaci dětí nastupujících na 1. stupeň. Zachováme přípravné třídy, důležité je udržení pozic školních psychologů a příspěvků pro prvňáčky – “Pastelkovné”.

 • Podpora podnikání v Hodoníně

Budeme i nadále podporovat a vytvářet podmínky pro stávající i nové podnikatele v Hodoníně. Pro začínající podnikatele navíc zajišťujeme spolupráci s OHK, podporujeme např. projekt Podnikni to! a zajišťujeme pravidelná setkání s úspěšnými podnikateli. 

 • Komunikace s občany

Chceme zachovat pravidelná setkání s občany, veřejné debaty nebo fóra, hovory se starostou a mnoho dalšího. Konstruktivní debaty budou vyslyšeny a problémy řešeny. 

 • Úřad pro občany – nikoliv naopak

Jedním z důležitých kroků je zjednodušení komunikace občanů s úřadem formou moderních nástrojů. Příkladem jsou otevřená data, umožňující tvorbu užitečných aplikací (vytíženost přepážek a úředníků, statistické údaje a jejich porovnání s ostatními městy atd.), nebo elektronická úřední deska.

 • Participace 

Chceme pokračovat v úspěšné komunikaci s obyvateli města ve formě participativního rozpočtu. Co to je participace? Již 2x jste měli možnost podat návrhy na zlepšení veřejného prostoru ve vašem okolí. Navrhnout změnu – představit svůj návrh – veřejně hlasovat – podílet se na realizaci. V tomto úsilí chceme pokračovat i v dalším volebním období a upravit dle vašich návrhů další části našeho města. 

 

Město sportu, kultury a volného času

 • Podpora cestovního ruchu

 • Vybudování přístaviště

Nalákat turisty do našeho města můžeme i dlouhodobě připravovaným projektem nové vodní cesty na řece Moravě. Musíme se ale zaměřit i na přístupové trasy k našemu přístavišti. Vytvoříme takové prostředí, které bude reprezentovat naše město a zároveň přivede návštěvníky vodní cesty do centra např. krásnou procházkou, zajímavým kulturním programem nebo  skvělou gastronomií. 

 • Pokračovat v modernizaci ZOO

ZOO je jednou z nejnavštěvovanějších atraktivit na Hodonínsku. Budeme pokračovat v obnově dle hotové studie a podporovat programy ZOO na výchovu dětí a mládeže.

Považujeme také za nutnost dotáhnout do realizace rekonstrukci psího útulku, který byl zničený tornádem.

 • Rozvoj lázní

Chceme i nadále pokračovat v podpoře rozvoje lázní a lázeňství, která vnímáme jako důležitou součást cestovního ruchu. 

 • Propojení cykloturistiky s Baťovým kanálem

Důležitou spojnicí jižní Moravy je cyklotrasa kolem Baťova kanálu. Zasadíme se o to, aby se stala lokalita kolem řeky Moravy atraktivní natolik, že se stane vyhledávaným bodem v cykloturistických mapách. 

 • Podpora sportu dětí a mládeže

Podpora sportu dětí a mládeže je pro nás již řadu let jednou z priorit. Chceme i nadále v tomto trendu pokračovat, např. rozvojem sportovního areálu u Červených domků a jeho otevřením pro veřejnost, revitalizací/modernizací sportovních hřišť nebo podporou sportovních aktivit dětí a mládeže ve školách. Otevřeme i debatu na téma Trenéři do škol. 

 • Podpora kultury ve městě

Chceme nadále pokračovat v trendu vzrůstajícího počtu akcí ve městě a hledat další zajímavá místa a témata na pořádání kulturních a společenských aktivit. Přejeme si rozvíjet spolupráci s podnikateli, firmami a producenty a poskytnout jim součinnost a podporu při pořádání kulturních akcí v našem městě. 

 • Podpora aktivních občanů a spolků

Máme vytvořený systém dotačních programů pro aktivní občany a spolky. Budeme se co nejvíce snažit tyto spolky podporovat i nadále a nabízet jim další možnosti pomoci.

 

Zelené město

 • Parky a zeleň

Budeme pokračovat v obnově a rozšiřování městské zeleně.

Je potřeba dokončit započaté realizace parků na Mírovém náměstí a na Sadové a začít se zabývat dalšími, např. u zimního stadionu.

 • Zodpovědný přístup k životnímu prostředí

U nových investic budeme usilovat o to, aby již v návrhu bylo myšleno na životní prostředí.

Chceme podpořit fotovoltaiku, zodpovědné nakládání s dešťovou vodou formou retenčních nádrží ve městě nebo pokračovat v obnově městských studní s užitkovou vodou.

 • Podpora soukromých modrozelených projektů

I nadále chceme podporovat tyto aktivity našich občanů formou dotace na jejich realizaci a dotační program dále rozšiřovat.

 • Udržitelné odpadové hospodářství

Rádi bychom v co největší míře pokračovali v ekologickém odpadovém hospodářství. Stále se budeme snažit zlepšovat a vytvářet podmínky pro větší a lepší separaci odpadů – což nepomáhá jenom životnímu prostředí, ale má to i pozitivní vliv na městské finance.

 

Chytré město

 • Jednodušší komunikace s úřadem

Stále pracujeme a chceme i nadále pracovat na zjednodušení komunikace s úřadem, například formou elektronické úřední desky, digitální identitou občana nebo systému otevřených dat.

 • Chytré osvětlení

Budeme i nadále pokračovat v obnově veřejného osvětlení a lepším nasvětlení problémových míst. Nová světla s různou intenzitou osvitu přispívají nejen ke zvýšení konfortu v ulicí, ale především i k výrazné úspoře na financích města.

 • Kyberbezpečnost

Zasadíme se o aplikaci standardů pro kyberbezpečnost a rozšíření zabezpečení úřadu proti kyberútokům.

 

Bezpečné město

 • Prevence kriminality

Budeme pokračovat v rozšiřování kamerového systému. I nadále budeme podporovat služby v podobě asistentů prevence kriminality nebo domovních důvěrníků. 

 • Bezpečnost na cestách

 • Chceme dokončit ve spolupráci s ŘSD výstavbu kruhového objezdu na pánovské křižovatce a tlačit na řešení křižovatky “u mlékárny”.

V zónách sloužících pro bydlení podpoříme zklidnění dopravy. Budeme pokračovat v navyšování hlídaných přechodů u škol.Hnutí PRO Hodonín

ulice: Na Pískách 4117/4
obec: Hodonín
PSČ: 695 01
IČO: 07223471